بست کمربندی

بست کمربندی چیست؟ این نوع یست یا بند کابل نوعی [...]