نقد و بررسی

پرس سر سیم زن LY-03C

 

بزار پرس سر سیم های روکش دار

ســر سیم هـای روکش دار 5/1 الی 6