نقد و بررسی

حروف سیم حلقه ای یا گرد A تا Z برای سیم 10 تا 25 کد EC3