نقد و بررسی

حروف سیم حلقه ای یا گرد A تا Z برای سیم 1/۵ تا 4 کد EC1