نقد و بررسی

حروف سیم حلقه ای یا گرد A تا Z برای سیم ۱/۵ تا ۴ کد EC2