نقد و بررسی

حروف سیم حلقه ای یا گرد A تا Z برای سیم ۰/۵ تا ۱ کد EC0