فنر سیم کشی برق جهت هدایت سیمهای برق در لوله های سیم کشی ساختمان بکار میرود و بواسطه انعطافی که دارد در زوایا و زانوهای لوله ها بخوبی عبور میکند.

نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

فنر سیم کشی پلاستیکی ۱۰ متری

200,000 تومان

فنر سیم کشی پلاستیکی ۱۰ متری

فنر سیم کشی برق جهت هدایت سیمهای برق در لوله های سیم کشی ساختمان بکار میرود و بواسطه انعطافی که دارد در زوایا و زانوهای لوله ها بخوبی عبور میکند. فنر سیم کشی پلاستیکی در فروشگاه  الکتروقبادیان با قطر ۴ میلی متر و طولهای مختلف موجود میباشد.

فنر سیم کشی پلاستیکی ۱۵ متری

300,000 تومان

فنر سیم کشی پلاستیکی ۱۵ متری

فنر سیم کشی برق جهت هدایت سیمهای برق در لوله های سیم کشی ساختمان بکار میرود و بواسطه انعطافی که دارد در زوایا و زانوهای لوله ها بخوبی عبور میکند. فنر سیم کشی پلاستیکی در فروشگاه  الکتروقبادیان با قطر ۴ میلی متر و طولهای مختلف موجود میباشد.

فنر سیم کشی پلاستیکی ۲۰ متری

400,000 تومان

فنر سیم کشی پلاستیکی ۲۰ متری

فنر سیم کشی برق جهت هدایت سیمهای برق در لوله های سیم کشی ساختمان بکار میرود و بواسطه انعطافی که دارد در زوایا و زانوهای لوله ها بخوبی عبور میکند. فنر سیم کشی پلاستیکی در فروشگاه  الکتروقبادیان با قطر ۴ میلی متر و طولهای مختلف موجود میباشد.

فنر سیم کشی پلاستیکی ۳۰ متری

600,000 تومان

فنر سیم کشی پلاستیکی ۳۰ متری

فنر سیم کشی برق جهت هدایت سیمهای برق در لوله های سیم کشی ساختمان بکار میرود و بواسطه انعطافی که دارد در زوایا و زانوهای لوله ها بخوبی عبور میکند. فنر سیم کشی پلاستیکی در فروشگاه  الکتروقبادیان با قطر ۴ میلی متر و طولهای مختلف موجود میباشد.

فنر سیم کشی پلاستیکی ۵ متری

100,000 تومان

فنر سیم کشی پلاستیکی ۵ متری

فنر سیم کشی برق جهت هدایت سیمهای برق در لوله های سیم کشی ساختمان بکار میرود و بواسطه انعطافی که دارد در زوایا و زانوهای لوله ها بخوبی عبور میکند. فنر سیم کشی پلاستیکی در فروشگاه  الکتروقبادیان با قطر ۴ میلی متر و طولهای مختلف موجود میباشد.

فنر سیم کشی پلاستیکی ۵۰ متری

1,000,000 تومان

فنر سیم کشی پلاستیکی ۵۰ متری

فنر سیم کشی برق جهت هدایت سیمهای برق در لوله های سیم کشی ساختمان بکار میرود و بواسطه انعطافی که دارد در زوایا و زانوهای لوله ها بخوبی عبور میکند. فنر سیم کشی پلاستیکی در فروشگاه  الکتروقبادیان با قطر ۴ میلی متر و طولهای مختلف موجود میباشد.