پایه چسب دار بست کمربندی سایز بزرگ ۲۸ میلیمتر در ۲۸ میلیمتر

در انبار

پایه چسب دار بست کمربندی سایز بزرگ ۲۸ میلیمتر در ۲۸ میلیمتر