شماره سیم حلقه ای یا گرد دارای علائم از 0 تا 9

در انبار

شماره سیم تخت کتابی دارای علائم از 0 تا 9