سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم 6 FDD5.5-250

در انبار

سرسیم فیشی مادگی، ورودی سیم 6 FDD5.5-250